top of page
Anchor 1

Các vị trí cần tuyển

Kế toán nội bộ

Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Kỹ sư bán hàng kỹ thuật

Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Kỹ sư lập trình phần mềm

Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Kỹ sư ứng dụng IoT (IoT Application Engineer)

Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

bottom of page