top of page
Untitled design (4).png

Wednesday, January 20, 2021

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

Untitled design (3).png

July 21, 2021

Seminar about eWon Flexy
14:00  - 15:00 GMT+7

Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy. Showcase. Trao đổi về các yêu cầu của khách hàng. 

_edited.png

Wednesday, March 10, 2021

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

Untitled design (3).png

April 14, 2021

Seminar about eWon Flexy

9:00 am - 16:00 am

Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy. Showcase. Trao đổi về các yêu cầu của khách hàng. 

Untitled design (3).png

March 08, 2022

Seminar about eWon Flexy
10:00 am - 11:00 am GMT+7

Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy. Showcase. Trao đổi về các yêu cầu của khách hàng. 

Untitled design (4).png

On demand

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

powerswitching-genset.jpg

August 10, 2021

Webinar: Telecom Base Stations Centralization Management
13:30 - 14:30 GMT+7

Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy. Showcase. Trao đổi về các yêu cầu của khách hàng. 

bottom of page