event-1920x500.jpg
Meet us at the incoming Events
Untitled design (4).png

Wednesday, January 20, 2021

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

Tan Nguyen

Untitled design (4).png

On demand

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

Tan Nguyen

Untitled design (4).png

Wednesday, March 10, 2021

Training: eWon Flexy IIoT Gateway & VPN Router

Khóa học sẽ cung cấp những điều bạn cần biết để cấu hình và sử dụng VPN & IIoT Gateway Ewon Flexy để truy cập từ xa,...

Tan Nguyen

Untitled design (3).png

April 14, 2021

Seminar about eWon Flexy

9:00 am - 16:00 am

Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy. Showcase. Trao đổi về các yêu cầu của khách hàng. 

Phi Nguyen